ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Ръководството на АТЕПЕ-ЕП ЕООД официално декларира своята Политика по управление на качеството в съответствие с изискванията на приложимия стандарт ISO 9001:2015 и с очакванията на заинтересованите страни и обществото.

Политиката по управление на качеството е подходяща за целите и контекста на организацията и е в подкрепа на нейната стратегическа насоченост за предоставяне на качествени продукти и услуги на своите клиенти и с принос към обществото.

Политиката по управление на качеството изразява ангажимент на ръководството за удовлетворяване на приложимите изисквания и за непрекъснато подобряване на внедрената и сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.

За изпълнение на Политиката и целите по управление на качеството ръководството на АТЕПЕ-ЕП ЕООД гарантира спазване на приложимото българско и европейско законодателство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите, непрекъснато подобряване резултатността от работата и утвърждаване на добър имидж на организацията сред партньори, клиенти и други заинтересовани страни, както и стремеж за разширяване на предлаганите продукти и услуги към обществото.

За реализиране на политиката и целите по качеството, в АТЕПЕ-ЕП ЕООД е разработена, внедрена и се поддържа Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

Ръководството на АТЕПЕ-ЕП ЕООД е създало условия за спазване изискванията на Системата за управление на качеството, както и за нейното непрекъснато подобряване.

Политиката по управление на качеството е достъпна за заинтересованите страни; тя е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички нива в Организацията.

Обхватът на сертификация на разработената и внедрена система за управление на качеството в АТЕПЕ-ЕП ЕООД в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2015 е: Консултантски услуги в областта на конвенционалната и ядрената енергетика, предпроектни проучвания, изследвания и анализи, проектиране, инженерингови дейности и доставка на материали и оборудване за обекти в енергетиката и промишлеността.

Ръководството на организацията в лицето на Управителя официално декларира Политиката по управление на качеството като неразделна част от работните процеси в АТЕПЕ-ЕП ЕООД, както и изпълнението на изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

Като Управител на АТЕПЕ-ЕП ЕООД, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика по упоавление на качеството.

ЕВГЕНИ ПЕШЕВ – УПРАВИТЕЛ

Политиката за управление на качеството в PDF format